برچسب: مقاله مدیریت، مقاله بانکداری، مقاله اقتصاد، مقاله بازرگانی، مقاله آماده، مقاله ISI ، مقاله فارسی ISI

دانولد مقالات ترجمه شده مدیریت و اقتصاد 0

مقالات ترجمه شده مدیریت و اقتصاد

1.Internet-based e-shopping and consumer attitudes:an empirical study (2001) خرید الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و گرایشات مشتری: یک مطالعه تجربی 2.European banking: An overview (2007) بانکداری اروپایی: مرور کلی 3.  Online banking: a field study of drivers, development, challenges, and...