برچسب: مقاله تغذیه

دانلود مقالات کشاورزی و تغذیه 1

مقالات ترجمه شده کشاورزی و تغذیه

1.Formation and identification of nitrosylmyoglobin by Staphylococcus xylosus in raw meat batters: A potential solution for nitrite substitution in meat products  بررسی و شناسایی نیتروزیل میوگلوبین به وسیله استافیلوکوکوس گسیلوس در خمیر گوشت خام: یک راه حل بالقوه...