برچسب: مقاله ترجمه شده

دانلود مقالات عمران و ترافیک 0

مقالات ترجمه شده عمران و ترافیک

1.MEDIUM-SIZED PUBLIC-TRANSPORT-CITY IN THE FUTURE  حمل و نقل عمومی شهرهای با اندازه متوسط در آینده (2008) 2.Harmonious Relations of Transportation Energy Consumption in Integrated Transport Development روابط هماهنگ مصرف انرژی حمل و نقل در توسعه حمل و نقل...

دانلود مقالات کامپیوتر و آی تی 0

مقالات ترجمه شده کامپیوتر و آی تی

1. A supervised learning approach for imbalanced data sets یک رویکرد یادگیری نظارتی برای مجموعه های داده نامتوازن 2.A supervised learning approach for imbalanced data sets مروری بر نوشتاهای یادگیری نیمه نظارتی 3.   NCBI GEO: archive for...