برچسب: مقاله ترافیک

دانلود مقالات عمران و ترافیک 0

مقالات ترجمه شده عمران و ترافیک

1.MEDIUM-SIZED PUBLIC-TRANSPORT-CITY IN THE FUTURE  حمل و نقل عمومی شهرهای با اندازه متوسط در آینده (2008) 2.Harmonious Relations of Transportation Energy Consumption in Integrated Transport Development روابط هماهنگ مصرف انرژی حمل و نقل در توسعه حمل و نقل...