نحوه ارسال و دریافت

۱. متن را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال کنید:

ایمیل: danesh118@gmail.com

تلگرام: 09192405030 یا danesh118@

– بهتر است حداکثر زمانی که برای دریافت ترجمه در نظر دارید و همچنین شماره تماس خود را هم در ایمیل ذکر کنید.

– اگر معنی خاصی برای بعضی کلمات تخصصی در نظر گرفته اید بهتر است که آنها را هم ذکر کنید.


۲.  بعد از دریافت متن، هزینه ترجمه به شما اعلام شده و در صورت نیاز یک یا چند پاراگراف به عنوان نمونه و به صورت رایگان ترجمه و برای شما ارسال می شود.


۳. در صورتی که هزینه و کیفیت ترجمه مورد توافق شما باشد، حداقل ۵۰ درصد هزینه ترجمه را از طریق کارت به کارت برای مرکز ترجمه واریز کنید.


۴. بعد از انجام ترجمه بقیه حساب تسویه و متن برای شما ارسال می شود.