تحلیل نرم افزاری

تحلیل در نرم افزار های مهندسی

  • پیاده سازی و شبیه سازی در نرم افزاری مهندسی

matlab, mathcad, catia, ansys…

  • انجام تحلیل های آماری SPSS و تفسیر نتایج